تور چشمه هفت رنگ مجن

تور چشمه هفت رنگ مجن
تور چشمه هفت رنگ مجن

چشمه هفت رنگ مجن به علت گوگردی بودن مسیر این چشمه به این نام معروف است،چشمه ها با عبور از مواد معدنی گوناگون رنگ های متفاوتی به نمایش می گذارند.

چشمه هفت رنگ مجن همان طور که ازنام آن مشخص استدر شهر مجن شهرستان شاهرود قرار دارد و جهت یک کشت یک روزه مقصد بسیار مناسبی خواهد بود و در کنار آن بازدید از آبشار مجن نیز خالی از لطف نخواهد بود.

تور چشمه هفت رنگ مجن

برای ثبت نام در این تور با ما تماس بگیرید.